Державна допомога особам які не мають права на пенсію та інвалідам

Закрыть ... [X]

ЗАКОН УКРА ЇНИ Про професійно-технічну освіту (Відомості Верховної Ради України (ВВР 1998, 32, ст. 215) Із змінами, внесеними згідно із Законами 652-XIV від, ВВР, 1999, 26, ст.218 860-IV від, ВВР, 2003, 37, ст. IV від, ВВР, 2004, 8, ст.67 1344-IV від, ВВР, 2004, 17-18, ст. IV від, ВВР, 2006, 12, ст.104 489-V від, ВВР, 2007, 7-8, ст.66 107-VI від, ВВР, 2008, 5-6, 7-8, ст.78 Додатково див. Рішення Конституційного Суду 10-рп/2008 від Із змінами, внесеними згідно із Законами 309-VI від, ВВР.Богуславська районна державна адміністрація


Розділ I ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Законодавство України про професійно-технічну освіту Законодавство України про професійно-технічну освіту базується на Конституції України і складається з Закону України "Про освіту цього Закону та інших нормативно-правових актів. Законодавство України в галузі професійно-технічної освіти обов'язкове для застосування на території України незалежно від форм власності та підпорядкування закладів і установ професійно-технічної освіти. Стаття 2. Завдання Закону України "Про професійно-технічну освіту" Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти з метою: забезпечення громадянам.

Про зайнятість населення від 5067-VI


Частина перша статті 3 в редакції Закону 1158-IV від Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг. Частина друга статті 3 в редакції Закону 1158-IV від Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх.

Рекомендуем посмотреть ещё:
Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, особи, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Частина шоста статті 5 в редакції Закону 1158-IV від ; із змінами, внесеними згідно із Законом 3167-IV від Розділ II УПРАВЛ ІННЯ ТА ОРГАН ІЗАЦІЯ ПРОФЕС ІЙНО-ТЕХН ІЧНОЇ ОСВІТИ Стаття.

Про державну службу від 889-VIII


Стаття 4. Система професійно-технічної освіти Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників. Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом 1158-IV від Стаття 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх.

Закон України про Національну Поліцію


1 Начинаем простую арифметику, чтобы добраться до октября месяца. В этом нехитром деле нам смогут помочь пальцы на руках. С начала года идут два зимних месяца - январь и февраль, потом по 3 месяца весны и осени. Это уже всего 8. Потом один месяц осени - сентябрь, он же девятый. А за ним наш долгожданный октябрь - 10 месяц. Менее длинный путь. От 12 отнять два месяца, декабрь и ноябрь и получаем октябрь - десятый месяц. 1 Довольно просто посчитать.

Cached


1. Настоящие Правила устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от г. N 571 "О сопроводительном документе на транспортировку древесины" (далее - сопроводительный документ). 2. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины. 3. Сопроводительный документ заполняется с соблюдением следующих требований: а) в пункте 1 указывается номер сопроводительного документа; б) в пункте 2 указывается дата оформления сопроводительного документа; в) в пункте 3 указываются организационно-правовая форма, наименование юридического лица или фамилия, имя.

Стаття 4. Система професійно-технічної освіти Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій.


12246. Спрашивает Иван (сильнодействующие) Добрый день, ситуация глупая, я сам нахожусь в.

ЗАКОН УКРА ЇНИ Про професійно-технічну освіту (Відомості Верховної Ради України (ВВР 1998, 32, ст. 215) Із змінами, внесеними згідно із Законами 652-XIV від, ВВР, 1999, 26, ст.218 860-IV від, ВВР, 2003, 37, ст. IV від, ВВР, 2004, 8, ст.67 1344-IV.


3. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона. Статья 4. Действие гражданского процессуального закона во времени 1. Гражданское судопроизводство осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным законом, вступившим в силу к моменту выполнения процессуального действия, принятия процессуального решения. 2. Гражданский процессуальный закон, возлагающий новые обязанности, отменяющий или умаляющий принадлежащие участникам процесса права, ограничивающий их использование дополнительными условиями, обратной силы не имеет.

Акт об уничтожении просроченных лекарств


9 Мая Всероссийский праздник День победы. Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 19, ст. 1752) следующие изменения: 1) в части второй статьи 1: абзац восьмой дополнить словами "и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права дополнить абзацем следующего содержания: "обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами. 2) в абзаце пятнадцатом.Похожие статьи

Инструкция о порядке приема регистрации и разрешения сообщений
Порядок организации и проведения торгов на право заключения договоров
Документы необходимые при регистрации права оперативного управления
Аттестация по должности педагог дополнительного образования
Как получить единовременное пособие по рождению на работе
Можно купить долю в квартире у родителей на материнский капитал
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ