Закону україни про державну підтримку сільського господарства в україні

Закрыть ... [X]

ЗАКОН УКРА ЇНИ Закон втратив чинність на підставі Закону 2145-VIII від Про освіту (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР 1991, 34, ст. 451) Вводиться в дію Постановою ВР 1144-XII від, ВВР, 1991, 34, ст. 452 Із змінами, внесеними згідно з Декретами 12-92 від, ВВР, 1993, 10, ст. від, ВВР, 1993, 11, ст. 93. Законами 3180-XII від, ВВР, 1993, 26, ст.277 69/94-ВР від, ВВР, 1994, 29, ст.258 183/94-ВР від, ВВР, 1994, 41, ст.376 200/94-ВР від, ВВР, 1994, 45, ст.404 498/95-ВР від, ВВР.Закону України в року 2464-VI


Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Зак).

Про внесення змін та визнанн. від 76-VIII


Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток ї талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. Розділ I ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Законодавство України про освіту Законодавство України про освіту базується на.

Про фермерське господарство від 973-IV


Частину першу статті 3 доповнено абзацом пятим згідно із Законом 2053-VIII від 2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах. 3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право на державну атестацію. 4. Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. Частина четверта.

Рекомендуем посмотреть ещё:
Стаття 5 в редакції Закону 5460-VI від Стаття 6. Основні принципи освіти Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, у тому числі доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, за місцем проживання; Абзац другий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 2053-VIII від рівність умов кожної людини для повної реалізації ї здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний.

Про освіту від 1060-XII (Сторінка 1 з 3)


IV від, ВВР, 2006, 9, 10-11, ст.96 3461-IV від, ВВР, 2006, 28, ст.242 424-V від, ВВР, 2007, 9, ст.67 489-V від, ВВР, 2007, 7-8, ст.66 Додатково див. Рішення Конституційного Суду 6-рп/2007 від Із змінами, внесеними згідно із Законом 107-VI від, ВВР, 2008, 5-6, 7-8, ст.78 - зміни діють по року Додатково див. Рішення Конституційного Суду 10-рп/2008 від Із змінами, внесеними згідно із Законами 290-VI від, ВВР, 2008, 27-28, ст. VI від, ВВР, 2010, 33, ст. VI від, ВВР, 2011, 6.

Закон України від 280/97-ВР «Про місцеве


1.3. Основными задачами метрологического контроля являются: - проверка соблюдения законов и иных нормативных актов, действующих на территории Республики Беларусь в области метрологии; - предупреждение и пресечение нарушений метрологических правил и норм, принятиe мер по устранению выявленных нарушений. 1.4. Все субъекты хозяйствования (независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в том числе и с иностранными инвестициями осуществляющие оптовую и розничную торговлю, торгово-производственную деятельность на территории Республики Беларусь, имеют право применять только те средства измерений, которые прошли государственный метрологический надзор или метрологический.

Частину першу статті 3 доповнено абзацом пятим згідно із Законом 2053-VIII від 2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів навчальних закладів, де.


3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.Ю.Саламатова. Министр В.Б.Христенко Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации года, регистрационный N 15866 Приложение 1. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа Приложение 1 I. Общие положения 1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа. 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 2.1. Единичное производство стандартного образца или средства измерений - однократное производство стандартного образца или.

Стаття 5 в редакції Закону 5460-VI від Стаття 6. Основні принципи освіти Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, у тому числі доступність для осіб з особливими освітніми.


В Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» организована работа «Горячей линии» для оперативного решения вопросов подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к осенне-зимнему периоду, начала отопительного сезона, а также  других социально значимых вопросов. Тел. с 8-00 до 17-00 кроме субботы и воскресенья. В Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» открыта «Горячая линия» для приема обращений населения по вопросам неформальной занятости, "серой" заработной платы и заработной платы ниже уровня минимальной заработной платы. Телефон «горячей линии 8(83636). Время приема обращений: понедельник-пятница.

4.5. Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясений


В данном разделе вы можете без регистрации скачать бесплатно бланки для загранпаспорта нового и старого образца на совершеннолетнего дееспособного гражданина РФ и на ребенка. Все представленные для скачивания бланки на загранпаспорт полностью соответствуют установленному формату. Рекомендуем предварительно ознакомиться с правилами их заполнения, чтобы избежать проблем в будущем при приеме документов сотрудниками подразделения по делам миграции МВД РФ (до реорганизации - ФМС России). Как заполняются бланки на загранпаспорт нового образца На нашем сайте вы можете скачать следующие бланки для загранпаспорта нового. В полное собрание Сочинений В. И. Ленина входят многочисленные новые материалы по аграрному и национальному вопросам: письма, планы, пометки на прочитанных книгах, выписки из книг с замечаниями, статистические сводки и т. п.; многие из них публикуются впервые. В настоящее издание включен ряд новых документов, относящихся к первой мировой войне: план ненаписанной брошюры «Европейская война и европейский социализм материалы Циммервальдской конференции, значительное число писем. Все эти документы отражают борьбу В. И. Ленина против империалистической войны, против социал-шовинизма и центризма, за интернациональное. Глава 3. Закрытие предприятия 3.1 Ликвидация предприятия: виды, процесс, регистрация В соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) ликвидация организации влечет ее прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация организации может происходить в следующих формах: 1) добровольная ликвидация; 2) принудительная ликвидация; 3) банкротство. Причин для прекращения деятельности фирмы у учредителей может быть множество, но самой распространенной является наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и бюджетом. Добровольная ликвидация осуществляется по решению учредителей юридического лица.Похожие статьи

Договор уступки права требования на строительство квартиры
Образец письма о зачислении денежных средств от другой организации
Ленинский районный отдел судебных приставов реквизиты для
Официальный сайт арбитражного суда центрального округа г калуга
Обязательства в сфере предпринимательской деятельности рф
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ